luna
Astrology Pacific
slunce
 
Horoskopické zajímavosti
Horoscope interests
 

Masový vrah - Washingtonský střelec.(září - říjen 2002)
___________________________________________
Přednáška Ing. Jaroslava Popelky
ASTRO_spol dne 09.11.2002Na internetu byla umístěna fotografie rodného listu zmíněného vraha. Z ní plyne, že dotyčný se narodil 31.12.1960 ve 12:12 UT v New Orleánsu (29°58'N, 90°04'W). V podstatě šlo o dvojici, kterou tvořili otec a nevlastní syn, oba černoši. Otec je veteránem operace "pouštní bouře" z perského zálivu. Zmíněná dvojice zastřelila bez zjevné příčiny v průběhu měsíců září a října 2002 celkem 11 nejrůznějších lidí v širším okolí Washingtonu.

strelec
Postavení planet v horoskopu otce je následující:
Asc. 28°31' Stř.
M.C. 13°58' Váhy
Slunce 9°50' Koz. | Jupiter 13°59' Koz. | Dračí hlava 7°58' Pan.
Luna 23°55' Blí. | Saturn 19°31' Koz. | Chiron 28°51' Vod.
Merkur 6°38' Koz. | Uran 25°23'R Lev | Lilith 26°31' Rak
Venuše 24°43' Vod. | Neptun 10°50' Ští. |
Mars 8°19'R Rak | Pluto 8°01' Pan. | (Quaoar 20°35' Váhy)

Podíváme-li se na postavení domů zjistíme, že Ascendent se nachází ve Střelci, a v 1. domě je uzavřeno znamení Kozoroha. To znamená, že jeho radix má dva vládce - Jupitera, a spoluvládcem je Saturn. U takového zrozence, který má v 1. domě uzavřeno (sevřeno) celé další znamení, je předpoklad, že v průběhu jeho života může dojít k radikálnímu zlomu jeho osobnosti. To znamená, že v průběhu jeho života se počne projevovat jako Kozoroh s vládcem Saturnem.

Výrazné je v horoskopu silné obsazení 1. domu se steliem planet Merkur, Slunce, Jupiter a Saturn. Ve 2. domě je konjunkce Venuše a Chirona, dávající opozici na Uran. V 7. domě je retrográdní Mars v opozici se Sluncem a dále Černá Luna. V 8. domě ve Lvu je na hrotu Pluto v konjunkci s Dračí hlavou a dále v něm stojí retrográdní Uran. V 10. domě je Quaoar ve Vahách dávající kvadraturu na Saturna a v 11. domě je Neptun ve Štíru.

Také vidíme velký trigon, kdy konjunkce Venuše s Chironem činí trigon na Měsíc, jenž zase činí trigon na Quaoar, a ten opět činí trigon na Venuši. Dále stelium planet v 1. domě přijímá trigon od konjunkce Pluta s Dračí hlavou. Také vidíme sextil Uran - Měsíc, takže zrozenec měl vlohy či podmínky pro astrologii.

Uvědomíme-li si, že 7. dům představuje vztahy k jiným bytostem, a negativní vlastnost Marsu je agrese, vznětlivost, útočnost, bojovnost, pak Mars v 7. domě signuje agresivitu a útočnost zrozence vůči jiným lidem, čili v mezilidských vztazích. Důležité také je, aby Mars měl nějaké napěťové aspekty, což v tomto případě je splněno, neboť na něj činí opozici stelium planet z 1. domu. Čili tato silná opozice 1. a 7. domu již signuje napětí mezi zrozencem (1. dům) a ostatními lidmi (7. dům). O samotné opozici Slunce - Mars víme, že signuje obrovskou vznětlivost a výbušnost, až agresivitu.

Víme-li, že u rohových domů (1., 4., 7. a 10.) je možno uvažovat s větším orbisem, pak stojí-li Měsíc cca 5° před Descendentem, je možno uvažovat, že tedy již stojí na hrotu 7. domu, kde planeta působí nejsilněji. A Měsíc v 7. domě nám říká, že u takového člověka, ve vztahu k jiným lidem, mohou silně působit emoce.

Uvědomme si, že Měsíc dostává dva trigony, jeden od konjunkce Venuše - Chiron, druhý od Quaoaru. Zde lze uvažovat, že uvedené trigony působí proti energii a vlastnostem, jimiž se Měsíc projevuje, menším brzdicím účinkem, než v případě kvadratury, nebo opozice, kteréžto aspekty působí o hodně více proti energii příslušné planety, a tak více brzdí její působení. To ve výsledku znamená, že při trigonech se Měsíc ve svých vlastnostech může projevovat daleko silněji, a že pocity onoho zrozence jsou ne pozitivní, jak by se dalo všeobecně očekávat, ale že pocity onoho zrozence jsou naopak více negativní, přičemž zrozenec pak samozřejmě reaguje daleko snadněji a současně též daleko silněji a emotivněji. Pozitivní aspekty tedy nekladou tak silný odpor, pročež se vlastnosti příslušné planety mohou projevit mnohem silněji, tedy při pozitivních aspektech na Měsíc se dotyčný zrozenec může emotivně projevovat mnohem silněji již při sebenepatrnějším podnětu.

Vrátíme-li se ještě k Marsu v 7. domě, kdy se ve vztazích může projevit agresivita, a víme-li současně, že je vládcem Štíra a Berana, kdy Beran dává schopnost projevit svou individualitu a samostatnost, že tedy znamená klíčovým slovem "existovat jako individualita - Já jsem", takže při Marsu v 7. domě se dotyčná individualita chce projevit ve vztazích. A právě proto, dle klasických astrologických pravidel, je Mars stojící ve Vahách, nebo v 7. domě, ve zničení. Proč ? Proto, že Mars znamená "Já jsem !", t.j. samostatný jedinec. A Váhy, to jsou vztahy! Takže je zde velmi těžce uskutečnitelné být současně silnou individualitou, a současně být ve vztahu! Samozřejmě to je řešitelné, a to tak, že takový jedinec najde v sobě své pravé Já, svou pravou individualitu.

Dotyčný zrozenec tedy zřejmě velmi těžce ponese, pokud je ve vztazích jeho individualita nějak omezována, neboť dotyčný i ve vztahu chce být pořád sám sebou, projevovat se jako silná individualita, která nechce brát žádné ohledy na jiné jedince, a vždy chce projevit pouze svou vlastní vůli.

Zde vidíme, že 7. dům není jen vztah mezi Já a jiným konkrétním jedincem (říká se mu dům manželství), ale znamená vztahy všeobecně, tedy i např. vztah k určitému společenství, státu či státnímu zřízení, a pod. A současně vidíme, že bude-li individualita takového zrozence v určitém obecném vztahu jistým způsobem omezována, může to v příslušném jedinci vyvolávat až agresi!

Mimo jiné zde v 1. domě stojí Slunce. Víme, že takový jedinec se chce projevovat jako výrazná osobnost, chce být obdivován a pod., prostě chce mít pocit, že je středem světa. Ovšem pokud zde existuje zmíněná opozice Slunce - Mars mezi 1. a 7. domem, má dotyčný pocit, že je mu bráněno stát se výraznou či významnou osobností, což v něm vyvolává nelibost s následnými agresivními sklony. V této souvislosti jsem si všimnul, že mnoho dětí majících Mars v Raku, jsou dětmi velmi zlobivými. Rak představuje niternost, emotivitu člověka, a ukazuje, že uvnitř takového zrozence existuje silná energie, impulsivnost, agresivní sklony, a pod. A poněvadž malé děti reagují spíše emotivně či pudově než vědomě, takže Mars v Raku se právě u dětí projevuje dosti výrazně. Jsou to takové výrazné povahy kolem nichž musí i rodiče dosti obskakovat, a pokud tak nečiní, je hned "oheň na střeše". Lze tedy říci, že pokud je dotyčný jedinec určitým způsobem emotivně aktivován, pak okolí dotyčného jedince zjistí, že uvnitř něj jsou neobvykle ohnivé emoce. A pokud Mars dostává ještě nějaké napěťové aspekty, dokáže dotyčný jedinec být znenadání až strašně agresivní.

Pokud jde o vládce Ascendentu, jsou zde vládce Jupiter i spoluvládce Saturn, jakožto vládce Kozoroha sevřeného v 1. domě, postaveni oba v 1. domě. Dá se říci, že pokud vládce 1. domu sám stojí v 1. domě, a zde tam stojí oba spoluvládcové, že tedy půjde o výrazně individuální osobnost, tedy, že dotyčný zrozenec je silně zaměřen na vlastní osobu, a jeho život má pro něj smysl pouze tehdy, má-li sám pocit, že může prosadit své vlastní potřeby či požadavky. A pokud má pocit že mu to není umožněno, pak i v takovém případě může u dotyčného zrozence vzniknout konflikt s jeho okolím. Ptejme se "kdy nastupuje agresivita v člověku?". Tehdy, když má člověk pocit, že je mu bráněno, aby se prosadil.

A byl-li náš dotyčný jedinec v lednu roku 1991 účastníkem operace Pouštní bouře v perském zálivu, bylo by možná zajímavé zjistit, jaké existovaly v té době tranzity na pozice jeho natálních planet, což by mohlo dále a podrobněji osvětlit jeho individualitu. Dalším důležitým postavením je konjunkce Venuše s Chironem a jejich opozice na Uran do 8. domu. Uran vládne Vodnáři a je povýšen ve znamení Štíra, takže i v 8. domě, odpovídajícím Štíru, je Uran velmi silný.

Obecný princip Chirona je, že ukazuje na místo nějakého vnitřního emočního zranění. A Venuše, jako vládce Vah, je obdobou 7. domu, a signuje záležitosti lásky. Takže dotyčný zrozenec pravděpodobně utrpěl silnou citovou bolest v oblasti partnerských vztahů. Musí v něm tedy být obrovské vnitřní poranění, způsobené v nějakých vztazích. Uran signuje nečekané a nepochopitelné situace, a 8. dům je klasický dům smrti. Takže ta opozice na Uran do 8. domu nám říká, že to může být tak silné zranění, že dotyčný jedinec je z této příčiny schopen až zabíjet. Čili uvedená konstelace, sestávající z konjunkce Venuše s Chironem, obě v opozici s Uranem v 8. domě, může být jedním z klasických modelů, kdy z nešťastné lásky je člověk schopen až zabít (toho druhého i sám sebe).

Právě diskutovaná Venuše je důležitá rovněž i jako vládce 10. domu, přičemž se dá říci, že 1. a 10. dům jsou vlastně dva nejdůležitější domy v horoskopu. Opakuji, že 1. dům charakterizuje individualitu zrozence, tedy udává, v čem je příslušný zrozenec specifický, jeho nejvýraznější vlastnosti. Kozoroh je kvalita, která se chce manifestovat konkrétním, fyzickým, hmotným způsobem. Má tedy Kozoroh potřebu se ve světě uplatnit. Má-li tam Slunce, chce být obdivován a ve společnosti hrát dominantní roli. Merkur signuje, že příslušný jedinec uvažuje o podmínkách, jak se ve světě prosadit. V příslušném jedinci je tedy obrovská ctižádost a touha něco znamenat. A 10. dům ukazuje, jak se dotyčný člověk bude konkrétně projevovat navenek.

Bude-li tedy někdo mít 10. dům ve Vahách, půjde o člověka, který se rád pohybuje ve společnosti lidí. Venuše ve Vodnáři signuje, že dotyčný nesnese být ve vztazích spoutáván, či omezován. Samotný vládce 10. domu ve Vodnáři již ukazuje, že dotyčný člověk se navenek bude jevit jako nezvykle originální osobnost, která nějakým způsobem vybočuje z davu.

Takže při výše uvedeném postavení Venuše v konjunkci s Chironem a opozici s Uranem, bude po historické stránce málokoho zajímat "kdo to byl", ale spíše podle 10. domu "co udělal?", nebo "jak se projevil navenek?". A byl to tedy někdo, kdo úzce souvisel s domem smrti. Navíc Uran v opozici signuje, že uvedené souvislosti s domem smrti budou nějak neobvyklé, že tedy nepůjde o obyčejnou smrt. Z mých poznatků, přesto, že prozatím pouze "v prvém přiblížení", vyplývá a dá se tedy říci, že Quaoar souvisí s polaritou Štír - Býk. Jde zde o to, že existují-li nějaké vnější emoce (Býk), musí též existovat nějaké vnitřní emoce (Štír). Vstoupí-li tedy nějakým způsobem "do hry" Quaoar, půjde o ty nejintenzivnější emoce, které nás mohou zasáhnout, je to tedy zřejmě jeden z nejintenzivnějších činitelů lidské duchovní proměny, duchovního posunu do vyšších hladin. A ještě mohu říci, že já osobně vnímám Quaoar silněji, než Pluto. Navíc i z jejich oběhových drah, kdy Quaoar má dráhu podstatně více "kruhovější" než Pluto, se zdá, že Quaoar proto daleko lépe odpovídá představě o planetě, než samotný Pluto. Jak je to skutečně, to uvidí snad astrologové později, až budou mít s výkladem horoskopů vč. Quaoaru více zkušeností.

A ještě jedna poznámka: uvědomte si, že jeho právě diskutované vlastnosti jsou vlastně pro duchovní růst lidstva velmi dobrými vlastnostmi, neboť vše, co v životě přináší utrpení je dobré, neboť pouze utrpení přináší duchovní růst! To, co přináší radost a uspokojení, je pro člověka jeho neštěstím, neboť duchovně jej to nijak nevychovává.
Má-li tedy někdo Quaoar v 10. domě, může jít o člověka, který se navenek projeví tím, že může v lidech vyvolávat silné emoční stavy, jenž jim sice navenek nějak ubližují a tím přinášejí i silnou bolest, ale vnitřně či duchovně, aniž si to sami uvědomují, je tyto prožitky posunují hodně dále.

Všimněme si, že Neptun stojí prakticky na hrotu 11. domu. Klasická astrologie o Neptunu v 11. domě říká, že to jsou zvláštní přátelé zabývající se mystikou, tajemnými záležitostmi, jógou, nebo inspirované lidi, tedy umělce, pracovníky ve filmovém průmyslu, a pod. Také sem patří zklamání způsobené přáteli.

11. dům je kvalita Vodnáře. Já říkám, že je-li 7. dům a Váhy "být ve vztazích", t.j. jaké lidi mám vedle sebe, nebo s jakými lidmi se stýkám, tak 11. dům a Vodnář udává, co se v těch vztazích děje, či vytváří! Čili 7. dům "s kým vstupuji do vztahů", čili základní kvalita "být, existovat", ale 11. dům "co činím ve vztazích", čili pevná kvalita "již něco vytvářet". Takže princip Neptuna v 11. domě je, že dotyčný zrozenec ve vztazích funguje takovým způsobem, že to pronikavě působí (a Neptun je kolektivní mysl lidstva - univerzální kolektivní nevědomí) na kolektivní nevědomí celého lidstva, a dále, že takový zrozenec nepracuje ve vztazích s jedincem, nýbrž má potřebu pracovat či ovlivňovat všechny, nebo také chce ovlivňovat vztahy určitého celku, neboť jednotlivec mu nestačí. Takže o způsobených tragických činech dotyčného člověka se dozvěděl celý svět, čímž tento případ každého jednotlivce určitým způsobem zasáhl a jistým způsobem každého jednotlivce změnil.

Podívejme se, jaké jsou v současném roce 2002 direkce a tranzity na jeho natální horoskop. Vezměme si sekundární direkce: Venuše stojí v Beranu a dostává kvadraturu od natálního Marsu ze 7. domu. Řekli jsme si, že každá planeta si s sebou nese svou natální kvalitu. Takže o Venuši v konjunkci s Chironem s opozicí na Uran jsme řekli, že může jít o citové zranění, jež dotyčného zrozence může přinutit až vraždit - čili agresivita ve vztazích. No a právě nyní, když Venuše dostává kvadraturu, se uvedené citové zranění počalo manifestovat agresivitou k jiným lidem.

Vezměme si direkce slunečního oblouku. Další planetou, zúčastněnou na právě diskutované konstelaci, je natální Uran v opozici v 8. domě. Tento Uran v uvedených direkcích stojí ve Vahách, a rovněž dostává kvadraturu od Marsu. Takže opět již podruhé je zde aktivována uvedená agresivita ve vztazích.
Opět ve slunečních direkcích se Pluto nachází v přesné konjunkci s Quaoarem. Říkali jsme, že dotyčný zrozenec se navenek může projevit jako činitel způsobující mnoho utrpení, čímž naopak může ostatní lidi povznést. A když se Pluto dostal v direkcích přesně na Quaoar, aktivuje uvedené působení.
Pokud jde o tranzity vidíme, že natální Ascendent je na 28°31' ve Střelci. A v současné době je Saturn již několik měsíců na konci Blíženců, takže celé období, kdy dotyčný vrah střílel své oběti, mu Saturn stál na Descendentu, čili klasicky vzato "Saturn v 7. domě = problémy ve vztazích". Když si uvědomíme, že Uran stojí nyní na 25° a něco ve Vodnáři, a činí opozici na své natální postavení, což je ona klasická "krize středního věku", tak právě v čase svých pocitů marnosti byl dotyčný doveden k vraždám. Jelikož dotyčný vrah je Američan, podíváme se nyní také na horoskop spojených států, zdali je mezi oběma horoskopy nějaké propojení.

V tomto horoskopu mají postavení:
Asc. 12°13' Stř.
M.C.
Slunce 13°19' Rak | Jupiter 5°56' Rak | Dračí hlava 6°36' Lev
Luna 27°10' Vod. | Saturn 14°48' Váhy | Chiron 20°10' Ber.
Merkur 24°12'R Rak. | Uran 8°55' Blí. | Lilith 19°28' Pan
Venuše 3°26' Rak | Neptun 22°25' Pan. |
Mars 21°23' Blí | Pluto 27°34'R Koz. | (Quaoar 26°07' Vod.)

Všimněte si, že dotyčný člověk - vrah má Ascendent ve Střelci, tudíž vládcem Ascendentu je Jupiter stojící na 13°59' Kozoroha. Když se podíváme na dům smrti v horoskopu USA, tak na hrotu 8. domu stojí Slunce, které tak činí přesnou opozici na vládce Ascendentu onoho člověka.

Když jsme u toho člověka uváděli, že Mars v 7. domě se může projevit jako agrese ve vztahu k jiným lidem. V horoskopu USA je Mars rovněž v 7. domě, což samo o sobě signuje, že USA je státem, který může projevovat hodně agrese vůči jiným státům. A víme, že USA od konce II. světové války již bombardovaly ve světě cca 30 zemí.

Měsíc popisuje emotivitu dotyčného člověka. Emotivita znamená, že dotyčný ve vztazích k jiným lidem reaguje velmi emotivně. A USA vlastně na Měsíc toho člověka dávají svůj Mars. Takže vidíte, že ten neustálý agresivní přístup USA, jejich válečnický patos, při němž USA neustále ve světě haraší zbraněmi, silně působil na duši a emoce onoho člověka. To znamená, že právě uvedené je příčinou, proč dotyčný šel do armády, proč se zúčastnil válečných operací ve světě. Tyto aktivity jej však silně psychicky poznamenaly. Chiron, ukazující místo nějakého vnitřního zranění, je v horoskopu USA ve 4. domě. Já to chápu tak, že 4. dům je soukromí, domov, domácnost, ale také zrozencův vlastní vnitřní svět. To znamená, že Američané či USA jako kdyby na té psychické, nebo citové složce byli něčím poznamenáni, nebo nějak zraněni. To způsobuje, že Američané právě proto utíkají před jakousi svojí vnitřní psychickou rovinou, a o to více se vrhají do všeho ostatního. To vidíme názorně na tom, že nikde jinde ve světě není taková honba za penězi a za kariérou jako ve Spojených státech.

Také je vidět, že Chiron, tím že dělá opozici do 10. domu na Saturn, jenž je přirozeným vládcem 10. domu a Kozoroha, způsobuje, že u Američanů jako kdyby v oblasti hmotné reality existovalo něco nezdravého, což vidíme na jejich až přehnaném kariérismu, touze něco znamenat, něčeho dosáhnout, být nejlepší. A nyní si právě všimněte, že Quaoar dotyčného člověka, stojící na 20°35' Vah, stojí sice poblíž Saturna USA, ale hlavně v přesné opozici s Chironem USA. To by mohlo znamenat, že aktivace uvedené opozice přispívá svým malým dílem k tomu, že Amerika je zde takto upozorňována na fakt, že je určitým způsobem nemocná tím, že se neustále snaží hnát za materiálními statky. A znenadání takový činitel počne Americe ukazovat, že existují mnohem důležitější záležitosti.

Vládcem 8. domu - domu smrti USA, postaveném v Raku, je Měsíc. A natální Quaoar USA stojí na 26°07' Vodnáře. Takže USA mají přesnou konjunkci mezi Měsícem a Quaoarem. A Uran v současné době je na konci Vodnáře, čili také činí konjunkci na vládce 8. domu. Takže v současné době je Uran v konjunkci s natálním Měsícem i natálním Quaoarem USA. A na to jsem upozorňoval již vloni po událostech z 11. září, že Spojené státy se nacházejí v situaci, kdy mohou nastat události způsobující drastické emoční prožitky.

Tranzitující Uran a současně Quaoar v konjunkci s Měsícem způsobují, že onen Měsíc není tím běžným a obyčejným Měsícem, nýbrž silnou emoční výbušninou, takže v současném období může v USA docházet k nejrůznějším drastickým událostem. Dotyčný střelec, tím že má natální Uran 25°23' Lva, uvedenou výbušnou situaci svým natálním Uranem aktivuje. Má jej v 8. domě - domě smrti, a činí jím opozici přímo na vládce domu smrti - Měsíc. A až tranzitující Uran při svém oběhu došel natální Měsíc USA, staly se ony vražedné události. Do jaké míry Uran, jako princip uvolnění, vlastně uvolnil uvedené výbušné napětí, poznáme v průběhu dalších měsíců.

Pokud bereme, že 2. dům, stojící ve Vodnáři, jsou peníze, a vládce 2. domu je v 8. domě, dá se také uvažovat, že dotyčný střelec chce přes nějakou, nebo něčí smrt, vydělat peníze. To se také potvrdilo v okamžiku, kdy se objevila v médiích informace o tom, že dotyčný telefonoval na policii, a za to, že přestane lidi střílet, žádal výkupné.

Z uvedeného je vidět, že horoskop onoho člověka je určitým způsobem propojen s horoskopem příslušného státu.

Vzhledem k diskutovanému horoskopu USA bych zde ale chtěl obrátit vaši pozornost ještě na další záležitost, která přímo s washingtonským střelcem nesouvisí.

V dobách, kdy jsme úpěli pod tíhou komunismu, se vždy říkalo, že komunismus nepadne dotud, dokud nedojde ke změnám v Sovětském svazu. Až když později za Gorbačova počala v Rusku probíhat "pěrestrojka", počaly probíhat změny i v jeho satelitech.
V dnešní době tvrdého kapitalismu, kdy mocností číslo "1" jsou USA, opět můžeme říci totéž: momentálně panující systém fungování světa se nezmění, dokud nedojde k událostem ve Spojených státech.

Spojené státy mají Ascendent ve 12. stupni Střelce. Když jim vloni Pluto vstoupil na Ascendent, došlo v New Yorku k událostem z 11. září, a mimoto také Quaoar činil v té době vloni přesnou opozici na Uran. Již jsme si zde říkali, že v roce 1928, když jim Quaoar činil kvadraturu na Uran, došlo ke známému krachu na New Yorské burze a nastala světová hospodářská krize. A protože vloni činil Quaoar opět opozici na Uran, dá se z toho dedukovat, že v současné době jsou Spojené státy opět v silné hospodářské krizi, o níž se však nehovoří, takže je to jakási skrytá krize. Ovšem americká potřeba jít do Afghánistánu a Íráku, a objevené podvody v účetnictví některých gigantických amerických firem (ENRON a pod.) o uvedeném mnohé naznačuje.

Já se domnívám, a již jsem to zde několikrát v poslední době uvedl, že Quaoar působí ještě mnohem pronikavěji, než Pluto. A v současné době je Quaoar na 10. stupni Střelce, čili těsně před Ascendentem. Na Ascendent se Quaoar dostane někdy v průběhu března roku 2003, a zůstane tam přibližně 3 roky. Z uvedeného se tedy dá předpokládat, že roky 2003 až cca 2005 budou pro Spojené státy, a možná celý svět, velmi významné.

Ze zvukového záznamu zpracoval astrolog
Astrolog Ing. FIBICH Lubomír
v listopadu 200211.11.2009 06:17 | ČTK z webu http://tn.nova.cz/

Ve Virginii byl popraven John Allen Muhammad. Vrah, který s komplicem zastřelil 10 lidí.

V americkém státě Virginie byl v úterý večer tamního času popraven John Allen Muhammad, který před sedmi lety zastřelil spolu se svým komplicem deset lidí. Informovala o tom agentura AP.

Muhammad zemřel v úterý 21:11 poté, co mu popravčí vpíchl injekční stříkačkou do žil smrtící roztok. Poprava se uskutečnila v greensvilleském nápravném zařízení na jihovýchodě Virginie. Podle mluvčího věznice Larryho Traylora se Muhammad nerozloučil žádným posledním proslovem a během popravy neřekl jediné slovo.

Jeden z jeho právníků J. Wyndal Gordon před popravou prohlásil, že Muhammad nemá ze smrti strach a že zemře s důstojností.

Muhammad, veterán z války v Perském zálivu, a jeho komplic Lee Boyd Malvo zabíjeli při útocích, které po tři týdny v roce 2002 paralyzovaly americké hlavní město Washington a části států Maryland a Virginie.

Muhammad byl už v roce 2004 odsouzen ve Virginii k trestu smrti za jednu z vražd - za zabití Deana Meyerse u benzinového čerpadla. V době, kdy očekával výkon trestu, jej úřady vydaly do Marylandu, kde byl usvědčen ze šesti vražd v roce 2006. V Marylandu byl Muhammad odsouzen k šesti doživotním trestům vězení bez možnosti propuštění.

V září 2009 soud ve Virginii stanovil datum výkonu trestu smrti na listopad. Jeho právníci podali odvolání, tvrdili, že Muhammad není odpovědný za své činy. To v pondělí s konečnou platností odmítl americký nejvyšší soud.

Odstřelování lidí v říjnu 2002 vystrašilo miliony obyvatel Washingtonu a jeho okolí a vedlo k jedné z největších pátracích akcí v dějinách USA. Při Muhammadově zatýkání na dálničním odpočívadle byla na několik hodin zavřena část dálnice.

Muhammadův komplic Malvo si odpykává ve Virginii doživotní trest.horoskop popravy

Horoskop popravy má tranzitního Marta v 8.domě - domě smrti v kvadratuře na Neptuna. Neptun vládne 3.domu (komunikace, cesty) a vládne Uranovi radix ve 3.domě, který je v kvadratuře na Lunu radix. Prstem na spoušti je tranzitní Luna v přesné konjukci s Plutonem radix a Dračí hlavou.


Astrology Pacific   |   Zajímavosti 1   |   Zajímavosti 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.